விடுமுறை வேதாகம பள்ளி – 2016

இன்று மெதடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபை மால்வாணியில் நடைபெறும் விடுமுறை வேதாகம பள்ளியின் முதல்நாள். இந்த ஒருவாரம் மட்டும்தான் திருச்சபையின் மூலமாக அங்கத்தினரல்லா குழந்தைகள் பயனடைகிறார்கள் என்பதால் அதிக ஜெபத்தோடு இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தோம். இன்று சுமார் 60 சிறுப்பிள்ளைகள் வந்து ஆர்வத்தோடு கலந்துகொண்டனர். இதில் ஆச்சரியமான காரியம் என்னவென்றால் இந்த பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களும் இறுதி பகுதியில் வந்து கலந்துக்கொண்டு, கதைகளைக்கேட்டு பாடல்களை ரசிப்பதுதான். சிறுப்பிள்ளைகளின் மனதில் தேவனுடைய வசனம் விதைக்கப்படுவதுதான் இந்த வாரத்தின் சிறப்பு. இதன் பலனை […]

VBS 2016

Today, 31st Oct, 2016, is the first day of VBS at MTC Malwani. VBS is the only opportunity to reach out to the children of other faith in Malwani. Last week itself we had knocks on our door asking when the VBS is going start. We were excited about it. After prayerful preparations, it started […]

Stewardship

“The earth is the Lord’s and everything in it, the world, and all who live in it” Psalm 24: 1 Christian stewardship springs from the belief that everything belongs to God. God’s ownership extends to every single thing in this world, including all we have. It doesn’t matter whether I inherited a big property from […]

Satisfaction

Then Jesus asked them, “When I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything?” “Nothing,” they answered. Luke 22: 35 “Our mind is our worst enemy” says a learned man. It is true in so many ways. Satisfaction lies in our mind. Our satisfaction is not depending on the external things we […]